Poster taggade Patent

På tal om 3D-skrivare

Fick tag på denna länken på jobbet för några dagar sedan. Tycker klippet är inspirerande och det är fascinerande att se hur människor dras till det fantastiska i 3D-skrivare. Styrelsen har diskuterat att lägga pengar från medlemsvärvningsbudgeten på 3D-skrivare, för att använda på bland annat mässor. Jag är tveksam om det ger medlemmar, med jag är övertygad om att det är en sjukt bra snackis. För låt oss erkänna, it’s pretty god damn awesome.

Sidenote: Sjukt bra låt!

, , ,

3 Kommentarer

”Ung debatt” i Lund

Igår kväll var jag på en debatt som arrangerades av LUPEF nere i Lund. Det var riksdagspartiernas studentförbund som satt i panelen och debatterade klimat, jobben, välfärd och vad begreppet rättvisa betyder. Först och främst vill jag säga det att jag tyckte att debatten var trevlig och rolig att vara på. Det blev en del skratt om man säger så.

Panelen bestod av:
Micke Pettersson , Förbundsordförande Ung Vänsterns studentförbund
Kajsa Borgnäs – Socialdemokratiska studentförbundet
Björn Björklund – Språkrör Gröna studenters lokalavdelning i Lund, ledamot gröna studenter
Karin Ernlund – Ordförande Centerstudenter
Gustav Georgsson – Styrelseledamot Liberala studenter
Michael Wigg(tror jag) – Vice riksordförande moderata stundenter
Mattias Svensson – Medlem i kristdemokratiska studentförbundet, KDUs förbundsstyrelse

Jag bjuder på ett par citat

Det är viktigt med en bred energiförsörjning ifall det slutar blåsa. – LUF
Man ska inte få sälja sjukvård till cancersjuka barn. – Ung Vänster
Vi har gjort Sverige till ett friare land. – MUF

Det sista citatet är ganska intressant. Hur kan studentförbundet till det parti som under den senaste mandatperioden infört både FRA och IPRED, uttala sig så? Hur kan studentförbundet till det parti som trycker för datalagringsdirektivet, uttala sig så? Hur kan någon i det högra blocket uttala sig så, efter att ha valt Beatrice Ask till justitiesminister? Det är skrämmande att man tycker att FRA, IPRED och datalagringsdirketivet gör Sverige till ett friare land. Friare för staten att övervaka sina medborgare, friare för företag att agera polis. Ja, det kan jag kanske gå med på. Men om man talar om frihet för medborgare har man missat tavlan. Helt och hållet.

Nu ska jag däremot gå över till kvällens stjärna. Mattias Svensson från KDU. Han var helt lysande, i debatten. Creds till honom att han var väl förberedd i ämnena som togs upp i debatten och kunde argumentera väl för sin sak. Mindre lysande blev han när frågor ställdes. När jag frågade honom hur långt han tycker att man ska gå i att upprätthålla lagen. Är det rimligt att övervaka befolkningen för att man kanske, möjligtvis kan lösa några brott? Hur är det med FRA och IPRED egentligen? Mattias svarade att de är emot både FRA och IPRED och att de vill riva de båda. Trevligt tycker jag! Frågan är ju var förtroendet ligger. Att han svarar sådär på min fråga är ungefär som att svara ”vi var fulla den dagen”. Värre blev det när jag efter debatten gick fram och pratade med Mattias.

Under debatten hade patent dykt upp ett par gånger och Mattias hade talat om att det är viktigt att den lilla entreprenören ska få komma fram med sina innovationer. Jag frågade honom om han hade någon aning om hur mycket det kostar att bara undersöka om ens produkt gör intrång. Hans svar var att han hade koll! Men det var ju inga problem, de stora företagen har ju råd att betala den undersökningen. Men vänta nu, vad hände med den lilla entreprenören? Jo, Mattias var inte alls bekväm med att diskutera den frågan. Det blev lättare att diskutera patent när det kom till stora medicinföretag. Han avfärdade allt jag sa och försökte gång på gång dra sig undan. Han sa någonting i stil med ”Piratpartiet är ju inget seriöst parti, ni har ju bara en fråga och den är jag trött på”, och fortsatte ”jag tycker ni borde sluta ta tid från oss som försöker driva viktig politik”. Jag frågade honom rätt ut om han inte tycker det är ett problem att man har kriminaliserat en hel generation och han svarade blankt nej. Jag önskar så innerligt att jag hade spelat in det svaret.

KD brukar säga att de finns där och vill jobba för verklighetens folk. Tydligen är ungdomar och internetanvändare inte en del av den verkligheten.

Kajsa från Socialdemokraternas studentförbund var också inne och petade på patentfrågan. Hon sa

Sverige kommer alltid bäst i alla rankinglistor på vilket land det är bäst att starta företag i och det beror på bland annat att man har liksom ordentliga arbetsrätt, något som högern håller på och monterar ner samt vi är det land med flest patent, privata patent

Låter trevligt.. eller något.

I övrigt var det som sagt en väldigt trevlig kväll. Jag spelade in nästan allting, kanske lägger upp det senare.

, , , ,

3 Kommentarer

Intellectual Property Rights Enforcement Directive

Många känner igen IPRED-lagen som trädde i kraft för ett år sedan. IPRED ger bland annat upphovsrättsinnehavare rätt att i domstol kräva ut uppgifter som gömmer sig bakom IP-adresser. Men vad många inte vet, eller vet väldigt lite om, är att det finns en andra del av det direktivet. Den handlar om straffrättsliga åtgärder mot intrång i immateriella rättigheter. Den delen kallar man för IPRED2.

För att förstå detta inlägg behöver man några få förkunskaper.
Immateriell egendom är det som täcks av upphovsrätt, patent, varumärkesskydd, mönsterskydd etc. Hur väl den immateriella egendomen skyddas är idag olika inom EU(och världen), beroende på vilket medlemsland man tittar på.
TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) är den internationella överenskommelse som reglerar handelsfrågor vad gäller immaterialrätt idag.

I motiveringen för IPRED2 skriver man:

Varumärkesförfalskning och pirattillverkning, och intrång i immateriella rättigheter mer generellt, är något som ökar hela tiden och som idag är internationellt till sin karaktär och utgör ett allvarligt hot mot samhällsekonomin och de offentliga finanserna. Olikheterna mellan de nationella påföljdsreglerna skadar den inre marknadens funktion och försvårar dessutom kampen mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning. [...] Det behövs därför straffrättsliga bestämmelser för att förstärka och förbättra kampen mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning som komplement till direktiv 2004/48/EG* av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter.

*IPRED1

Man menar alltså att de straffrättsliga påföljderna i de olika medlemsländerna gör att det inte får full effekt. Om IPRED2 röstas igenom skulle det vara det första direktivet inom EU som direkt inför straffrättsliga åtgärder. I TRIPs har man beskrivit att man FÃ…R LOV att tillämpa straffrättsliga åtgärder, men nu vill man ända från EU bestämma minimum bötessummor och fängelsestraff.

Artikel 3 Brott

Medlemsstaterna skall beteckna som brott varje uppsåtligt intrång i en immateriell rättighet som begås i kommersiell omfattning, liksom försök och medverkan till och anstiftan av ett sådant intrång.

Det finns en lurig sak med den första meningen här. ”I kommersiell omfattning” är en helt annan sak än ”med kommersiellt syfte”. Du behöver inte ha sålt några kopior eller tjänat pengar på den immateriella egendom man kopierat, det räcker till exempel att man kopierat och spridit så många verk att det kan anses skada rättsinnehavarens försäljning. Var man drar den gränsen nämner man dock inte. Här väljer man att gå längre än vad man har gjort i TRIPs, där man inte räknar inte försök, medhjälp eller anstiftan.

Straffsatser

Brotten skall beläggas med ett högsta straff på minst fyra års fängelse när de har begåtts inom en kriminell organisation. Samma sak gäller när brottet medför en risk för människors hälsa och säkerhet. Gränsen på fyra års fängelse har valts eftersom den generellt motsvarar den nivå som används för att beteckna allvarliga brott. [...] För fysiska eller juridiska personer som gör sig skyldiga till sådana brott som avses i artikel 3 i direktiv …/…/EG omfattar påföljderna högsta bötes- eller vitesnivåer på minst 100 000 euro för andra fall än de allvarligaste, och högsta nivåer på minst 300 000 euro för de brott som begås inom en kriminell organisation eller de brott som medför en risk för människors hälsa eller säkerhet. Den försvårande omständigheten bör kunna åberopas om risken har konstaterats, även om den farliga produkten ännu inte har haft någon skadlig verkan.

Detta stycket är fullt av, vad jag anser vara, väldigt jobbiga meningar. Jag gör ett tappert försök att försöka förklara det för er som blev lika förvirrade som jag.
Om man begår brott inom en kriminell organisation ska fängelsestraffets tak vara MINST 4 år. Medlemsländer får alltså besluta att taket ska vara högre än så. Likadant ska taket för bötes- eller vitesnivåer, beroende på om det är mindre allvarligt eller om det sker inom en kriminell organisation eller medför en risk för människors hälsa eller säkerthet, vara minst € 100 000 motsvarande € 300 000. Med risk menar man att det inte spelar någon roll om någon faktiskt tagit skada eller inte.

Det finns även andra påföljder så som

ii) förverkande av föremål, verktyg och produkter med ursprung i intrång eller av egendom till ett värde som motsvarar dessa produkter.
2. För de brott som avses i artikel 3 skall medlemsstaterna föreskriva att följande påföljder dessutom skall tillämpas i lämpliga fall:
a) Förstöring av egendom som innebär intrång i en immateriell rättighet.
b) Stängning, hel eller delvis, slutgiltig eller tillfällig, av den inrättning som huvudsakligen använts för att begå det aktuella intrånget.
c) Permanent eller tillfälligt näringsförbud.
d) Rättslig övervakning.
e) Rättsligt beslut om upplösning av verksamheten.
f) Uteslutning från tillgång till offentliga stöd och subventioner.
g) Offentliggörande av rättsliga beslut.

Man kan ju fråga sig vad det för med sig för konsekvenser att börja införa straffrättsliga åtgärder från EU. Är detta någonting bra eller dåligt? Är det toppstyrning i en negativ mening, eller kommer det föra medlemsländerna närmre? Är den dåliga formuleringen ”i kommersiell omfattning” avsiktlig eller är det ett politiskt fel? Man kan ju också fråga sig vad detta kommer få för konsekvenser för innovationsföretag, där man inte vet om man gör intrång på ett patent förrän det är för sent. Ville man inte främja innovation? En annan sak man kan ifrågasätta är ju varför de ibland syftar till alla typer av immateriell egendom och ibland bara till varumärkesintrång och ”pirattillverkning”.

IPRED2 kommer senare i vår åter igen att lyftas i EU parlamentet, men enligt KEI har det läckt dokument där EU vill få in IPRED2 i ACTA(Anti-Counterfeiting Trade Agreement). Man verkar ivriga att få igenom det skrivna förslaget. Antas det inte i sin egna form, får man väl försöka smyga in det på något annat sätt?

IPRED2 tar bakvägen

IPRED2 tar bakvägen

Stort tack till den bästa juristeN som hjälpt mig få ihop detta. <3

, , , , ,

4 Kommentarer

Sammanfattning av SCP/14

Kommitténs ordföranden har nu sammanställt en sammanfattning. Den finns tillgänglig på engelska här, men jag tänker givetvis översätta den åt er.

1: Mötets öppnande

Det 14onde mötet av the Standing Committee on the Law of Patents (SCP) öppnades av generaldirektören Mr. Francis Gurry, som välkommande alla deltagare och presenterade Mr. James Pooley, vice generaldirektör. Mr. Philippe Baechtold (WIPO) är sektreterare.

2: Val av ordförande och två vice ordförande

SCP valde, för ett år, enhålligt Mr. Maximiliano Santa Cruz (Chile) till ordförande och Mrs. Dong Cheng (China) och Mrs. Bucura Ionescu (Romania) till vice ordföranden.

3: Godkännande av dagordningen

SCP beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen (SCP/14/1 Prov.) tillsammans med det bifogade dokumentet från Brasilien (dokument SCP/14/7) under punkten 7(b). Slutgiltiga versionen är alltså dokument SCP/14/1.

4: Godkännande av förslaget till rapport från det 13onde mötet.

Kommittén antog rapporten från det 13onde mötet (dokument SCP/13/8/Prov.1), med ändringar föreslagna av Japan och representanter från ALIFAR och CEIPI, som kommer att inkluderas i den slutgiltiga versionen (dokument SCP/13/8).

5: Rapport om konferensen om immaterialrätt och Public Policy Issues

Ordföranden presenterade en muntlig rapport om konferensen om immaterialrätt och PPI, som tog plats den 13-14 juli, 2009 (dokument SCP/14/8). Många delegationer uttryckte att konferensen hade givit en bra möjlighet för att diskutera problem och utmaningar relaterade till immaterialrätt och PPI.

6: Rapport om det internationella patentsystemet

a.    Diskussionen baserade sig på dokumenten SCP/14/6 och SCP/12/3 Rev.2. Några delegationer efterfrågade en ändring i dokumentet SCP/14/6 för att ta hänsyn till deras nationella lagar.
b.    SCP kom överrens om att dokument SCP/12/3 Rev. 2 skulle hållas öppen för ytterligare diskussion under nästa möte. Dokument SCP/14/6 kommer att uppdateras, baserat på kommenterna mottagna från medlemsländerna.

7: Preliminära studier om i utvalda ämen

a.    Diskussionen baserades på dokument SCP/13/2, 3, 4 och 5, och SCP/14/2, 3, 4, 5 och 7. Många delegationer uttryckte att dessa dokument var en bra grund för en diskussion och efterfrågade fler genomtänkta arbeten och klargöranden om de olika frågorna som tas upp i dokumenten. Flera delegationer uttryckte även vikten av att studierna finns tillgängliga i alla officiella FN-språk.
b.    Föremål 7(b), ett förslag om undantag och begränsningar i patent från Brasilien (dokument SCP/14/7), fick ett stort stöd av kommittén. Andra delegationer uttryckte däremot oro över att de inte hade fått se dokumentet innan mötet, och hade därför inte fått tillräckligt med tid för att överväga förslaget. De önskade att få till kommande möte på sig att se över förslaget. Sekreteriatet presenterade även information om studien som ska göras av externa experter i ämnet om uteslutningar, undantag och begränsningar (dokument SCP/14/INF/2) till kommittén.

8: Arbetsprogram och framtida arbete för SCP

a.    Efter ett förslag från ordföranden, väljer kommittén att fortsätta diskussionen på nästa möte. Föremål 7(b) kommer i det mötet att inkluderad studien i uteslutningar, undantag och begränsningar gjord av externa experter, samt förslaget om undantag och begränsningar från den Brasilianska delegationen. Medlemsländer är välkomna att komma med förslag om kommittén arbete före nästa möte.
b.    Internationella byrån informerade om att nästa möte för SCP kommer att hållas den 11 till 15onde oktober, 2010, i Genève.
c.    SCP noterar att det aktuella dokumentet är en sammanfattning gjord av ordföranden och att det officiella register kommer att ingå i rapporten 0m mötet. Rapporten kommer att spegla alla de insatser som gjorts under mötet, och antas i enlighet med de bestämmelser som godkänts av SCP vid sin fjärde session (dokument SCP/4/6, paragraf 11), som tillgängliggörs för medlemmarna i SCP att kommentera på SCP elektroniska forum. Kommittén kommer uppmanas att anta förslaget, inklusive de synpunkter som inkommer, vid dess nästa sammanträde.

, ,

2 Kommentarer

Korea ändrar patentlagen

Den 27 januari i år, ändrades den koreanska patentlagen för att underlätta den sociala användningen av patenterade uppfinningar. Det rör sig om två ändringar. Den första handlar om att regeringen kan använda den patenterad uppfinning om det ligger i allmänhetens intresse. Det behövs alltså inga undantagstillstånd. Men regeringen måste uppfylla ett kontroversiellt krav på ”icke-kommersiell användning”. Kontroversiellt blir det eftersom att regeringen kan tillåta en tredje part, så som vinstdrivande företag, att utnyttja den patenterade uppfinningen. Denna regel träder i kraft den 28 juni 2010.

Den andra regeln handlar om att det nu gjorts tydligt att en experimentell användning omfattar all verksamhet för att få ett godkännande av läkemedel och jordbrukskemikalier. Denna förändring började gälla 27 januari 2010.

I den andra ändringen görs det klart att ett undantag för användning i samband med experiment inbegriper alla aktiviteter som syftar till att inhämta godkännande av läkemedel eller jordbrukskemikalier. Denna förändring började gälla den 27 januari 2010.

Engelsk översättning av ändringarna: Article 106bis (Government Use of Patented Invention) (1) If a patented invention is necessary for national emergency, other extreme urgency or non-commercial use in public interest, the government may use the patented invention or allow a person other than the government to use the patented invention. (2) When the government or the person other than the government knows or has demonstrable grounds to know the existence of a valid patent right, the patentee, the exclusive licensee or the registered non-exclusive licensee of the patent right shall be informed promptly of the fact that the patented invention is used according to Paragraph 1. (3) The government or the person other than the government, when a patented invention is used pursuant to Paragraph 1, shall pay a reasonable compensation to the patentee, the exclusive licensee or the registered non-exclusive licensee of the patent. (4) Matters necessary for the government use and the payment of the reasonable compensation are prescribed by Presidential Decree. <Revised: January 27, 2010, Effective: July 28, 2010>

Article 96 (Limitations on a Patent Right) (1) The effect of a patent right does not extend to any of the following subparagraphs. (i) Working a patented invention for research or experimental purposes (including research or experiment for the purpose of getting an approval or reporting a pharmaceutical product pursuant to the Pharmaceutical Affairs Act or for registering agricultural chemical pursuant to the Agricultural Chemicals Regulation Act. <Revised: January 27, 2010; Effective: January 27, 2010>

, ,

Inga kommentarer