Poster taggade SCP14

Sammanfattning av SCP/14

Kommitténs ordföranden har nu sammanställt en sammanfattning. Den finns tillgänglig på engelska här, men jag tänker givetvis översätta den åt er.

1: Mötets öppnande

Det 14onde mötet av the Standing Committee on the Law of Patents (SCP) öppnades av generaldirektören Mr. Francis Gurry, som välkommande alla deltagare och presenterade Mr. James Pooley, vice generaldirektör. Mr. Philippe Baechtold (WIPO) är sektreterare.

2: Val av ordförande och två vice ordförande

SCP valde, för ett år, enhålligt Mr. Maximiliano Santa Cruz (Chile) till ordförande och Mrs. Dong Cheng (China) och Mrs. Bucura Ionescu (Romania) till vice ordföranden.

3: Godkännande av dagordningen

SCP beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen (SCP/14/1 Prov.) tillsammans med det bifogade dokumentet från Brasilien (dokument SCP/14/7) under punkten 7(b). Slutgiltiga versionen är alltså dokument SCP/14/1.

4: Godkännande av förslaget till rapport från det 13onde mötet.

Kommittén antog rapporten från det 13onde mötet (dokument SCP/13/8/Prov.1), med ändringar föreslagna av Japan och representanter från ALIFAR och CEIPI, som kommer att inkluderas i den slutgiltiga versionen (dokument SCP/13/8).

5: Rapport om konferensen om immaterialrätt och Public Policy Issues

Ordföranden presenterade en muntlig rapport om konferensen om immaterialrätt och PPI, som tog plats den 13-14 juli, 2009 (dokument SCP/14/8). Många delegationer uttryckte att konferensen hade givit en bra möjlighet för att diskutera problem och utmaningar relaterade till immaterialrätt och PPI.

6: Rapport om det internationella patentsystemet

a.    Diskussionen baserade sig på dokumenten SCP/14/6 och SCP/12/3 Rev.2. Några delegationer efterfrågade en ändring i dokumentet SCP/14/6 för att ta hänsyn till deras nationella lagar.
b.    SCP kom överrens om att dokument SCP/12/3 Rev. 2 skulle hållas öppen för ytterligare diskussion under nästa möte. Dokument SCP/14/6 kommer att uppdateras, baserat på kommenterna mottagna från medlemsländerna.

7: Preliminära studier om i utvalda ämen

a.    Diskussionen baserades på dokument SCP/13/2, 3, 4 och 5, och SCP/14/2, 3, 4, 5 och 7. Många delegationer uttryckte att dessa dokument var en bra grund för en diskussion och efterfrågade fler genomtänkta arbeten och klargöranden om de olika frågorna som tas upp i dokumenten. Flera delegationer uttryckte även vikten av att studierna finns tillgängliga i alla officiella FN-språk.
b.    Föremål 7(b), ett förslag om undantag och begränsningar i patent från Brasilien (dokument SCP/14/7), fick ett stort stöd av kommittén. Andra delegationer uttryckte däremot oro över att de inte hade fått se dokumentet innan mötet, och hade därför inte fått tillräckligt med tid för att överväga förslaget. De önskade att få till kommande möte på sig att se över förslaget. Sekreteriatet presenterade även information om studien som ska göras av externa experter i ämnet om uteslutningar, undantag och begränsningar (dokument SCP/14/INF/2) till kommittén.

8: Arbetsprogram och framtida arbete för SCP

a.    Efter ett förslag från ordföranden, väljer kommittén att fortsätta diskussionen på nästa möte. Föremål 7(b) kommer i det mötet att inkluderad studien i uteslutningar, undantag och begränsningar gjord av externa experter, samt förslaget om undantag och begränsningar från den Brasilianska delegationen. Medlemsländer är välkomna att komma med förslag om kommittén arbete före nästa möte.
b.    Internationella byrån informerade om att nästa möte för SCP kommer att hållas den 11 till 15onde oktober, 2010, i Genève.
c.    SCP noterar att det aktuella dokumentet är en sammanfattning gjord av ordföranden och att det officiella register kommer att ingå i rapporten 0m mötet. Rapporten kommer att spegla alla de insatser som gjorts under mötet, och antas i enlighet med de bestämmelser som godkänts av SCP vid sin fjärde session (dokument SCP/4/6, paragraf 11), som tillgängliggörs för medlemmarna i SCP att kommentera på SCP elektroniska forum. Kommittén kommer uppmanas att anta förslaget, inklusive de synpunkter som inkommer, vid dess nästa sammanträde.

, ,

2 Kommentarer

Dött läge för SCP/14

Efter ca 10 timmars överläggande i fredags nådde den 14onde session av SCP ingen konsensus om vilka nya ämnen som kommittén ska ta upp. Enligt källor som var delaktiga i förhandlingarna blev det mycket diskussioner kring listan av frågor som fastställdes under SCP/12 och SCP/13.

19:18 delade man ut ett dokument med titeln ”Sammanfattning av ordföranden” (SCP/14/9). I dokumentet hittar man följande paragraf där ordföranden uttalar sig om framtida arbetet.

10. Following a proposal by the Chair, the Committee agreed to carry on discussions at its next session on the basis of the agenda of its fourteenth session. Item 7(b) of that agenda will include the study by external experts on exclusions, exceptions and limitations, as well as the proposal by the Delegation of Brazil on exceptions and limitations to patent rights contained in document SCP/14/7. Member States may submit proposals on the work of the Committee prior to its next session.

10. På förslag av ordföranden enades kommittén att fortsätta diskussionen vid sitt nästa möte på grund av agendan för den fjortonde sessionen. Punkt 7 (b) av denna agenda kommer att omfatta undersökning av externa experter på uteslutande, undantag och begränsningar, samt de förslag som delegationen Brasilien om undantag och begränsningar patenträttigheter i dokument SCP/14/7. Medlemsstaterna får lägga fram förslag om arbetet i kommittén innan nästa möte.

Det innebär att följande 6 ämnen kommer finnas på dagordningen för SCP/15 som hålls i Genéve den 11-15 oktober, 2010.

  1. Standards and Patents
  2. Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights
  3. The Client-Attorney Privilege
  4. Dissemination of Patent Information
  5. Transfer of Technology
  6. Opposition Systems

Ett annat dokument (SCP/14INF/2) beskriver arbetsbeskrivningen för ”Externa experters’ studie angående uteslutande, undantag och begränsningar för SCP”. Lionel Bently (Cambridge) kommer att leda studien och får hjälp av fem andra experter: 1) Denis Barbosa, 2) Shamanad Basheer, 3) Rickard Gold, 4) Brad Sherman och 5) Coenraad Visser. Mandatet för denna studie baseras på innehållet av SCP/13/7, paragraf 9(c)(i) som beslutade att sekreteriatet kommer att

”ge i uppdrag till externa experter att ta fram en studie i uteslutande, undantag och begränsningar med fokus på, men inte begränsad till, problem föreslagna av medlemmar, som folkhälsa, utbildning, forskning och experiment och patentering av livsformer, från ett folkpolitiskt, socio-ekonomiskt utvecklingsperspektiv, med den ekonomiska utvecklingen i åtanke”

Allt detta låter ju förståss jättemysigt, men jag är lite orolig för dessa experter. Jag har i skrivande stund inte någon koll på någon av dessa experter, men det är väl inte helt osannolikt att de kommer fram till någonting helt annat än vad Brasiliens förslag syftar till. Det ska bli intressant att se förslaget från experterna. Jag hade vid senare tillfälle tänkt leta reda på lite information om de sex utvalda.

, , , , , , ,

Inga kommentarer